تور آنتالیا | ویژه رفت 9 فروردین | ویژه نوروز 1402

تور آنتالیا | ویژه رفت 9 فروردین | ویژه نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,965,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,645,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,745,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,315,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,285,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,055,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,835,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,115,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,985,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,265,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,675,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,515,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,665,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,385,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,035,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,935,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,855,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,255,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,255,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,975,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

7 شب و 8 روز اقامت در هتل با خدمات طبق پکیج بلیط ایرباس مدرن ایران ایر تور، ترانسفر فرودگاهی، لیدر، بیمه

نرخ کودک بدون تخت 7.790.000 تومان

نرخ کودک زیر 2 سال 990.000 تومان

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql