تور تفلیس | ویژه زمستان 1401

تور تفلیس | ویژه زمستان 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

15 اسفند ماه 2.500.000 تومان افزایش

11 و 18 و 19 اسفند ماه طبق پکیج

****

 

قیمت کودک ٢ تا ٦ سال بدون تخت 7/000/000 نت می باشد.

پکیج بر اساس پایین ترین قیمت بسته شده و برای هر تاریخی با کانتر مربوطه چک شود

شرایط سفر به گرجستان:

مسافر حتما باید ۲ دوز واکسن به همراه کد QR کارت واکسن رو همراه داشته باشد

مسافر بابت هر روز اقامت ۱۰۰ دلار همراه داشته باشد.

همراه داشتن کارت واکسن کرونا ٢ دور که از دوز دوم حداقل ١٤ روز گذشته باشد به زبان انگلیسی (قابل دریافت از سایت ir.gov.salamat.vcr://https ( الزامی می باشد. (واکسن مورد تائید سازمان بهداشت جهانی)

خدمات:

بلیط رفت وبرگشت،استقبال وترانسفرفرودگاهی،اقامت درهتل ،بیمه مسافرتی

توضیحات:

۱ - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

۲ - پرداخت %50 مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.

۳ - پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

۴ - در برخی از هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود .

۵ - مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر وآژانس ثبت نام کننده می باشد در غیر اینصورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد.

٦ -همکاران گرامی مسولیت چک مدارک و تاžد درستی به عهده آژانس درخواست کننده می باشد. لطفا بعد از دریافت مدارک حتما تمامی اطلاعات را چک کنید و در صورت مغاžرت به کانتر مربوطه اطلاع دهید.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql