تور تفلیس | ویژه زمستان 1401

تور تفلیس | ویژه زمستان 1401

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

16 اسفند 500.000 تومان افزایش

12 اسفند ماه 2.000.000 تومان افزایش

11 و 15 و 18 و 19 اسفند ماه طبق پکیج 

****

 

قیمت کودک ٢ تا ٦ سال بدون تخت 6/500/000 نت می باشد.

پکیج بر اساس پایین ترین قیمت بسته شده و برای هر تاریخی با کانتر مربوطه چک شود

شرایط سفر به گرجستان:

مسافر حتما باید ۲ دوز واکسن به همراه کد QR کارت واکسن رو همراه داشته باشد

مسافر بابت هر روز اقامت ۱۰۰ دلار همراه داشته باشد.

همراه داشتن کارت واکسن کرونا ٢ دور که از دوز دوم حداقل ١٤ روز گذشته باشد به زبان انگلیسی (قابل دریافت از سایت ir.gov.salamat.vcr://https ( الزامی می باشد. (واکسن مورد تائید سازمان بهداشت جهانی)

خدمات:

بلیط رفت وبرگشت،استقبال وترانسفرفرودگاهی،اقامت درهتل ،بیمه مسافرتی

توضیحات:

۱ - صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری ومبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.

۲ - پرداخت %50 مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.

۳ - پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

۴ - در برخی از هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود .

۵ - مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر وآژانس ثبت نام کننده می باشد در غیر اینصورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد.

٦ -همکاران گرامی مسولیت چک مدارک و تاžد درستی به عهده آژانس درخواست کننده می باشد. لطفا بعد از دریافت مدارک حتما تمامی اطلاعات را چک کنید و در صورت مغاžرت به کانتر مربوطه اطلاع دهید.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql