تور استانبول | ویژه نوروز 1402

تور استانبول | ویژه نوروز 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,167,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,766,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,846,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,354,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,183,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,006,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,234,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,217,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,915,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,305,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,340,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,094,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,662,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,274,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,269,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,733,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,803,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,272,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,019,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,899,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,808,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,681,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,522,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,518,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,924,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,879,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,232,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,253,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,006,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,487,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,137,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,416,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,306,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,366,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,593,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,178,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,307,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,088,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,416,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,842,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,159,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,533,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,531,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,536,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,299,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,808,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,091,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,823,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,001,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,476,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,242,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,028,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,531,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,683,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,092,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,658,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,613,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,092,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,658,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,173,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,193,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,861,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,079,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,703,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,716,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,906,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,323,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,806,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,086,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,810,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,984,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,443,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,220,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,514,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,373,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,877,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,228,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,736,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,948,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,930,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,658,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,791,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,721,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,621,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,716,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,221,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,648,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,771,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,771,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,786,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,046,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,929,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,841,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,156,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,317,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,268,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,011,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,588,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,804,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,082,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,413,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,738,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,951,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,632,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,931,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,703,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,320,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,663,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,801,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,773,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,021,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,314,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,176,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,826,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,351,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,743,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,193,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,841,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,051,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,673,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,476,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,426,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,568,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,481,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,436,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,381,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,791,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,056,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,407,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,798,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,807,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,716,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,906,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,487,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,566,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,606,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,137,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,801,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,076,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,365,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

• راهنمای فارسی زبان

بلیط رفت و برگشت پرواز ایران ایر
بار مجاز مسافر 30 کیلو می باشد.
همراه داشتن جواب منفی تست کرونا تا 72 ساعت قبل از پرواز و یا کارت واکسن دو دوز کامل با گذشت 14 روز از دوز دوم الزامی است.
• اقامت در هتل
• ترانسفر فرودگاهی
• نرخ کودک زیر 2 سال 990.000.000 تومان است.

نرخ کودک بدون تخت 10.990.000 تومان میباشد.

بیمه با پوشش کرونا (زیر 60 سال)

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz