تور آنتالیا | ویژه رفت 2 فروردین | نوروز 1402

تور آنتالیا | ویژه رفت 2 فروردین | نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
8 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
103,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
157,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
111,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
171,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
124,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
193,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
74,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

مسافرین برای ورود به کشور ترکیه نیاز به ارائه تست منفی ندارند در نظر داشته باشید که همچنان برای ورود به ایران تست PCR منفی و یا ارائه کارت واکسیناسیون با حداقل ۲ دوز ضروری می باشد.
بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس، ترانسفر فرودگاهی، 8 شب اقامت در هتل راهنمای فارسی زبان بیمه مسافرتی با پوشش کرونا (زیر ۶۰ سال)
بار مجاز پرواز ۳۰ کیلوگرم می باشد
.
نرخ کودک زیر ۲ سال ۹۹۰,۰۰۰ تومان و کودک 2 تا 6 سال 19.990.000 تومان می باشد.
در هتلهای رویال ،ویگنز رویال سگینوس رویال هالیدی پالاس کودک بالای ۱۰ سال بزرگسال محسوب می شوند
هنگام ثبت نام دریافت 70% مبلغ الزامی است.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql