تور استانبول | ویژه نوروز 1402

تور استانبول | ویژه نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

***

13 فروردین طبق پکیج

12 فروردین 1.000.000 تومان افزایش

11 فروردین 1.500.000 تومان افزایش

10 فروردین 2.000.000 تومان افزایش

***

خدمات : اقامت هتل با صبحانه ، گشت شهری ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا ، لیدر فارسی زبان

نرخ کودک بدون تخت 5.500.000 تومان می باشد .

پرواز پکیج با ایرلاین قشم ایر در ساعت 18:45 به 13:30 می باشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql