تور استانبول | ویژه نوروز 1402

تور استانبول | ویژه نوروز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
13,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
11,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

***

13 فروردین طبق پکیج

12 فروردین 500.000 تومان افزایش

11 فروردین 700.000 تومان افزایش

10 فروردین 1.200.000 تومان افزایش

***

خدمات : اقامت هتل با صبحانه ، گشت شهری ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا ، لیدر فارسی زبان

نرخ کودک بدون تخت 5.500.000 تومان و کودک زیر 2 سال 590.000 تومان می باشد .


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql