تور مسقط | ویژه نوروز 1402

تور مسقط | ویژه نوروز 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,830,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,510,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,190,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,830,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,510,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,070,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,190,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,510,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,870,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,760,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,430,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,430,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,870,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,190,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,190,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,870,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,440,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,360,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,480,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,160,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,560,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,560,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,720,000 تومان
Sea View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,040,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,680,000 تومان
Sea View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,600,000 تومان
Sea View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,040,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
Superior
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,600,000 تومان
Sea View
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
Deluxe Sea

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

تاریخ رفت 7 فروردین طبق پکیج

****

خدمات:

ایرباس ۳۲۰ قشم ایر - هتل با خدمات صبحانه - لیدر فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی بیمه با پوشش کرونا

نرخ کودک ۲-۶ سال ۱۳/6۰۰/۰۰۰ تومان و کودک زیر ۲ سال ۹۰۰/۰۰۰ تومان می باشد.
نرخ نفر سوم در اتاق با کانتر چک شود.
اتباع ایرانی برای مدت ۱۴ روز اقامت در عمان نیاز به ویزا ندارند.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
به دلیل نوسانات شدید ارزی پرداخت 70٪ در زمان ثبت نام الزامی میباشد در صورت پرداخت کمتر هنگام تسویه مابه تفاوت ارزی دریافت می شود.

مسئولین تور

6Lf346UUAAAAAJfmB0roUzgoSL1SGLOENeqg3Wfz