تور پاتایا | ویژه زمستان 1402

تور پاتایا | ویژه زمستان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql