تور پاتایا | ویژه تابستان 1402

تور پاتایا | ویژه تابستان 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
24,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
25,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
26,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql