تور پاتایا | ویژه پاییز 1402

تور پاتایا | ویژه پاییز 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
27,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
28,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql