تور بانکوک | ویژه زمستان 1402

تور بانکوک | ویژه زمستان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,920,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
32,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

ویژه زمستان 1402

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql