تور پوکت | ویژه زمستان 1402

تور پوکت | ویژه زمستان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,560,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,310,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
66,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
74,320,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql