تور پوکت | ویژه پاییز 1402

تور پوکت | ویژه پاییز 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
31,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
33,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
34,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
35,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
36,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql