تور استانبول | ویژه تابستان 1402

تور استانبول | ویژه تابستان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,610,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


6 شب و 7 روز اقامت در استانبول | ویژه 22 و 23 تیر

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql