تور استانبول | ویژه خرداد و تابستان 1402

تور استانبول | ویژه خرداد و تابستان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


پرواز رفت و برگشت قشم ایر

خدمات : اقامت هتل با صبحانه ، گشت شهری ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا ، لیدر فارسی زبان

نرخ کودک بدون تخت 13.630.000 تومان می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql