تور استانبول | ویژه تابستان 1402

تور استانبول | ویژه تابستان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
19,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


5 شب و 6 روز اقامت در استانبول | ویژه 23 تیر

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql