تور استانبول | ویژه رفت 15 خرداد 1402

تور استانبول | ویژه رفت 15 خرداد 1402

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,450,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,915,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,035,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,940,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,410,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,900,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,650,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,275,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,275,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,210,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,030,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,875,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,065,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,200,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,980,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,140,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,710,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,555,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,540,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,440,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,650,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,355,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,610,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,665,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,960,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,380,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,610,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,450,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,455,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,780,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,250,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,300,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,575,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,605,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,350,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,155,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,005,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,100,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات: پرواز ماهان، اقامت هتل با خدمات صبحانه، گشت شهری، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی پوشش کرونا، لیدر فارسی زبان

خدمات توریستی رایگان

پرداخت 70% مبلغ تور قبل از ثبت نام الزامی می باشد

لطفا کاهش و افزایش تاریخ و ساعت پرواز ها با کانتر مربوطه چک شودمسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql