تور آنتالیا | ویژه رفت 19 و 20 و 26 و 27 خرداد

تور آنتالیا | ویژه رفت 19 و 20 و 26 و 27 خرداد

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,780,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,460,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,960,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,810,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,290,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,000,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,560,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,470,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,010,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,420,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,460,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,430,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,490,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,320,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,680,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,090,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,630,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,800,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,750,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,310,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,940,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,960,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
102,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
168,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,600,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
108,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
153,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,960,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
116,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
164,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,680,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
142,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
205,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,840,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
211,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
362,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
114,700,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین ،تیلویند ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی ،زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی نرخ کودک بدون تخت 16/9590/000 تومان است و کودک زیر ۲ سال 990.000 تومان و بدون کمیسیون است. مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده است.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد همراه داشتن کارت واکسن الزامی است.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql