تور آنتالیا | ویژه رفت 12 و 13 خرداد

تور آنتالیا | ویژه رفت 12 و 13 خرداد

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
143,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
102,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
142,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
126,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
178,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
168,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
285,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
93,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین ،تیلویند ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی ،زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی نرخ کودک بدون تخت 20/590/000 تومان است و کودک زیر ۲ سال 990.000 تومان و بدون کمیسیون است. مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده است.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد همراه داشتن کارت واکسن الزامی است.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql