تور کوش آداسی | ویژه رفت 17 خرداد

تور کوش آداسی | ویژه رفت 17 خرداد

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,830,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,510,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور کوش آداسی

بلیط رفت و برگشت پرواز قشم ایر به ازمیر

6 شب اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

راهنما و بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 995.000 تومان و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 14.995.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql