تور کوش آداسی | ویژه نوروز 1403

تور کوش آداسی | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,740,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,010,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,310,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,470,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
PROMO ROOM
توضیحات : PROMO ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,680,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
SUP
توضیحات : SUP
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,880,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
SUP SEA SIDE VIEW
توضیحات : SUP SEA SIDE VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
SUP SEA VIEW
توضیحات : SUP SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
SEA SIDE VIEW دیجی ایرانی
توضیحات : SEA SIDE VIEW دیجی ایرانی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
LAND VIEW
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
SUP SEA VIEW
توضیحات : SUP SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,690,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
STD LAND VIEW دیجی ایرانی و استخر سرباز آب گرم
توضیحات : STD LAND VIEW دیجی ایرانی و استخر سرباز آب گرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,610,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
JUNIOR CLUB دیجی ایرانی و استخر سرباز آب گرم
توضیحات : JUNIOR CLUB دیجی ایرانی و استخر سرباز آب گرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
SEA VIEW دیجی ایرانی و استخر سرباز آب گرم
توضیحات : SEA VIEW دیجی ایرانی و استخر سرباز آب گرم
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
15,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور کوش آداسی

بلیط رفت و برگشت پرواز قشم ایر به ازمیر

6 شب اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

راهنما و بیمه مسافرتی

نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان و نرخ کودک 2 تا 6 سال بدون تخت 18.500.000 تومان میباشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql