تور بدروم | ویژه رفت 9 تیر

تور بدروم | ویژه رفت 9 تیر

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
128,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
131,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
155,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
135,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
195,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
75,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

6 شب و 7 روز اقامت هتل-بلیط رفت و برگشت-ترانسفر فرودگاهی-راهنمای فارسی زبان-بیمه مسافرتی

پاسپورت با 7 ماه اعتبار

نرخ کودک بدون تخت 13/990/000 تومان

نرخ نوزاد 2/200/000 تومان

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql