تور آنتالیا | ویژه رفت 25 و 26 خرداد

تور آنتالیا | ویژه رفت 25 و 26 خرداد

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
19,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
125,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
144,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
153,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
149,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
142,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
167,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
130,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
130,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
131,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
131,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
93,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
149,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
167,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
155,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
109,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
155,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
124,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
224,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
142,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
220,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
55,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
170,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
280,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
189,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
276,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
198,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
382,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
220,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
415,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین تیلویند، ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی ،زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی نرخ کودک بدون تخت 18/990/000 تومان است و کودک زیر ۲ سال 1.990.000 تومان و بدون کمیسیون است. مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده است.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد هم.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql