تور مالدیو | ویژه پاییز 1402

تور مالدیو | ویژه پاییز 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
SUPERIOR ROOM قایق تندرو+تورغواصی+کروز ماهیگیری
توضیحات : SUPERIOR ROOM قایق تندرو+تورغواصی+کروز ماهیگیری
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
DELUXE CITY VIEW قایق تندرو+تورغواصی+کروز ماهیگیری
توضیحات : DELUXE CITY VIEW قایق تندرو+تورغواصی+کروز ماهیگیری
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
GARDEN VILLAS هواپیمای دریایی+کایاک 60 دقیقه ماساژ برای دو نفر
توضیحات : GARDEN VILLAS هواپیمای دریایی+کایاک 60 دقیقه ماساژ برای دو نفر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
DELUXE ROOM قایق تندرو
توضیحات : DELUXE ROOM قایق تندرو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
DELUXE BUNGALOW قایق تندرو
توضیحات : DELUXE BUNGALOW قایق تندرو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
BEACH Villa پرواز داخلی + قایق تندرو
توضیحات : BEACH Villa پرواز داخلی + قایق تندرو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
ISLAND COTTAGE قایق تندرو
توضیحات : ISLAND COTTAGE قایق تندرو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
Beach Villa قایق تندرو
توضیحات : Beach Villa قایق تندرو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
132,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
WATER VILLA پرواز داخلی+قایق تندرو
توضیحات : WATER VILLA پرواز داخلی+قایق تندرو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
146,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
OCEAN POOL VILLA قایق تندرو
توضیحات : OCEAN POOL VILLA قایق تندرو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
142,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
GARDEN POOL VILLA قایق تندرو
توضیحات : GARDEN POOL VILLA قایق تندرو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
155,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
WATER BUNGALOW قایق تندرو
توضیحات : WATER BUNGALOW قایق تندرو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
Beach Villa هواپیمای دریایی
توضیحات : Beach Villa هواپیمای دریایی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
169,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,860,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
BEACH POOL VILLA پرواز داخلی+قایق تندرو
توضیحات : BEACH POOL VILLA پرواز داخلی+قایق تندرو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
LAGOON VILLA هواپیمای دریایی
توضیحات : LAGOON VILLA هواپیمای دریایی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
105,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
175,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
BEACH POOL VILLA قایق تندرو
توضیحات : BEACH POOL VILLA قایق تندرو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
108,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
OCEAN WATER VILLA قایق تندرو+گشت کروز
توضیحات : OCEAN WATER VILLA قایق تندرو+گشت کروز
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
113,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
LAGOON SUITE هواپیمای دریایی
توضیحات : LAGOON SUITE هواپیمای دریایی
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
117,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
230,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
WATER VILLA قایق تندرو
توضیحات : WATER VILLA قایق تندرو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
119,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
BEACH VILLA پرواز داخلی+قایق تندرو یک گشت SUNSET CRUISE یک گشت FISHING NIGHT+غواصی/کایاک
توضیحات : BEACH VILLA پرواز داخلی+قایق تندرو یک گشت SUNSET CRUISE یک گشت FISHING NIGHT+غواصی/کایاک
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
127,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
84,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
پرواز داخلی+قایق تندرو کایاک+ماساژ
توضیحات : پرواز داخلی+قایق تندرو کایاک+ماساژ
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
129,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
OCEAN VILLA پرواز داخلی+قایق تندرو یک گشت SUNSET CRUISE یک گشت FISHING NIGHT+غواصی/کایاک
توضیحات : OCEAN VILLA پرواز داخلی+قایق تندرو یک گشت SUNSET CRUISE یک گشت FISHING NIGHT+غواصی/کایاک
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
131,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
198,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
WATER VILLA JACUZZI قایق تندرو
توضیحات : WATER VILLA JACUZZI قایق تندرو
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
135,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
208,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
WATER VILLA WITH POOL هواپیمای دریایی+کایاک 60 دقیقه ماساژ برای دو نفر
توضیحات : WATER VILLA WITH POOL هواپیمای دریایی+کایاک 60 دقیقه ماساژ برای دو نفر
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
137,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
POOL WATER VILLA قایق تندرو+گشت کروز
توضیحات : POOL WATER VILLA قایق تندرو+گشت کروز
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
142,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
Over Water Pool Villa Lagoon هواپیمای دریایی+کایاک قلیان با برنامه زنده+صبحانه رمانتیک 30 دقیقه اسپا
توضیحات : Over Water Pool Villa Lagoon هواپیمای دریایی+کایاک قلیان با برنامه زنده+صبحانه رمانتیک 30 دقیقه اسپا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
148,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
OVERWATER POOL VILLA OCEAN SUNRISE هواپیمای دریایی+کایاک قلیان با برنامه زنده+صبحانه رمانتیک 30 دقیقه اسپا
توضیحات : OVERWATER POOL VILLA OCEAN SUNRISE هواپیمای دریایی+کایاک قلیان با برنامه زنده+صبحانه رمانتیک 30 دقیقه اسپا
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشــت با هواپیمایی فلای دبی – ترانســفر رفت و برگشــت فرودگاهی– 5 شــب و 6 روز اقامت در هتل – راهنمای محلی – بیمه مسافرتی

توضیحات :

- رداخت %50 مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.

- نرخ تور نوزاد از کارشناسان فروش استعالم گرفته شود.

- ویزای کشور مالدیو در بدو ورود در فرودگاه صادر می شود.

- رواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

- بیمه برای مسافرین باالی 60 سال اجباری میباشد و هزینه آن به تور اضافه می گردد.

- گذرنامه می بایست حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ رواز داشته باشد و مسئولیت کنترل آن به عهده آژانس درخواست کننده می باشد.

*به دلیل نوسانات نرخ ارز، در صورت تسویه نکردن مبلغ قرارداد، ما به التفاوت افزایش غیر معقول نرخ ارز دریافت میگردد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql