تور آنتالیا | ویژه رفت 11 فروردین

تور آنتالیا | ویژه رفت 11 فروردین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,040,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,280,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,470,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,470,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,410,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات

- 6 شب اقامت در هتل

- بلیط رفت و برگشت

- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

- راهنمای فارسی زبان

- بیمه مسافرتی

- نرخ بچه بدون تخت 17.500.000 تومان و نت می باشد.

- نرخ کودکان زیر ۲ سال 2.990.000 تومان و نت می باشد.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql