تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403 | رفت 26 و 29 اسفند و 2 و 3 و 4 و 6 و 9 و 11 فروردین

تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403 | رفت 26 و 29 اسفند و 2 و 3 و 4 و 6 و 9 و 11 فروردین

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,780,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,110,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,610,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,020,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات

- 6 شب اقامت در هتل

- بلیط رفت و برگشت

- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

- راهنمای فارسی زبان

- بیمه مسافرتی

- نرخ بچه بدون تخت 17.500.000 تومان و نت می باشد.

- نرخ کودکان زیر ۲ سال 2.990.000 تومان و نت می باشد.


مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql