تور مالزی | کوالالامپور | زمستان 1402

تور مالزی | کوالالامپور | زمستان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,135,000 تومان
کودک بدون تخت 31,840,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 31,840,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,080,000 تومان
کودک بدون تخت 32,285,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 32,285,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,390,000 تومان
کودک بدون تخت 32,790,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 32,790,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,575,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,270,000 تومان
کودک بدون تخت 32,765,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 32,765,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,835,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,150,000 تومان
کودک بدون تخت 32,815,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 32,815,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,685,000 تومان
کودک بدون تخت 33,280,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 33,280,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,810,000 تومان
کودک بدون تخت 32,760,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 32,760,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,855,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,695,000 تومان
کودک بدون تخت 32,645,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 32,645,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,635,000 تومان
کودک بدون تخت 32,535,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 32,535,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت 33,150,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 33,150,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,865,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,045,000 تومان
کودک بدون تخت 32.975.000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 32.975.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت 33,355,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 33,355,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,275,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,675,000 تومان
کودک بدون تخت 33,555,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 33,555,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,585,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,355,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت 33,505,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 33,505,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,085,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,015,000 تومان
کودک بدون تخت 33,560,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 33,560,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,060,000 تومان
کودک بدون تخت 33,105,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 33,105,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,075,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,200,000 تومان
کودک بدون تخت 33,640,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 33,640,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,380,000 تومان
کودک بدون تخت 33,295,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 33,295,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,185,000 تومان
کودک بدون تخت 33.330.000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 33.330.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,635,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,725,000 تومان
کودک بدون تخت 33,685,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 33,685,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,150,000 تومان
کودک بدون تخت 34,105,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 34,105,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,485,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,725,000 تومان
کودک بدون تخت 34,155,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 34,155,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,210,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,875,000 تومان
کودک بدون تخت 34,790,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 34,790,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت 34,425,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 34,425,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,280,000 تومان
کودک بدون تخت 35,090,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 35,090,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,915,000 تومان
کودک بدون تخت 35,990,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 35,990,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,855,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,890,000 تومان
کودک بدون تخت 34,845,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 34,845,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,420,000 تومان
کودک بدون تخت 36,375,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 36,375,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,175,000 تومان
کودک بدون تخت 36,075,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 36,075,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,775,000 تومان
کودک بدون تخت 37,590,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 37,590,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,990,000 تومان
کودک بدون تخت 36,895,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 36,895,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,805,000 تومان
کودک بدون تخت 37,150,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 37,150,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه  (زیر 60 سال)

بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql