تور مالزی | کوالالامپور | 10 مهر

تور مالزی | کوالالامپور | 10 مهر

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,300,000 تومان
کودک بدون تخت 37,450,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 37,450,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت 37,450,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 37,450,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,250,000 تومان
کودک بدون تخت 37,500,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 37,500,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,250,000 تومان
کودک بدون تخت 37,550,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 37,550,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,250,000 تومان
کودک بدون تخت 37,700,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 37,700,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت 37,900,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 37,900,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,150,000 تومان
کودک بدون تخت 38,800,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 38,800,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,100,000 تومان
کودک بدون تخت 39,000,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 39,000,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت 39,000,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 39,000,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,200,000 تومان
کودک بدون تخت 39,100,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 39,100,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,150,000 تومان
کودک بدون تخت 39.050.000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 39.050.000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,175,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,850,000 تومان
کودک بدون تخت 40,050,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 40,050,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,050,000 تومان
کودک بدون تخت 39,300,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 39,300,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,475,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,850,000 تومان
کودک بدون تخت 40,250,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 40,250,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,125,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,850,000 تومان
کودک بدون تخت 40,200,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 40,200,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,425,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,950,000 تومان
کودک بدون تخت 40,350,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 40,350,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,300,000 تومان
کودک بدون تخت 40,400,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 40,400,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,400,000 تومان
کودک بدون تخت 40,700,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 40,700,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,300,000 تومان
کودک بدون تخت 41,000,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 41,000,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,750,000 تومان
کودک بدون تخت 42,750,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 42,750,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,650,000 تومان
کودک بدون تخت 43,100,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 43,100,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,550,000 تومان
کودک بدون تخت 44,400,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 44,400,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه با پوشش کرونا (زیر 60 سال)

بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql