تور آنتالیا | ویژه رفت 6 و 7 و 8 و 13 و 14 و 15 و 20 و 21 و 22 و 27 و 28 و 29 مهر

تور آنتالیا | ویژه رفت 6 و 7 و 8 و 13 و 14 و 15 و 20 و 21 و 22 و 27 و 28 و 29 مهر

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
FAMILY 4PAX
توضیحات : FAMILY 4PAX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
FAMILY 4PAX
توضیحات : FAMILY 4PAX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,790,000 تومان
VILLAGE ROOM
توضیحات : VILLAGE ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,590,000 تومان
HILL ROOM
توضیحات : HILL ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,200,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,690,000 تومان
DLX
توضیحات : DLX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,090,000 تومان
DLX SEAVIW
توضیحات : DLX SEAVIW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
123,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
125,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
168,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,190,000 تومان
LAGOON SUITE
توضیحات : LAGOON SUITE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
103,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
156,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
116,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
176,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین پگاسوس ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی ،زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی نرخ کودک بدون تخت 26/990/000 تومان است و کودک زیر ۲ سال 990.000 تومان و بدون کمیسیون است. مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده است.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد همراه داشتن کارت واکسن الزامی است.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql