تور مالزی | کوالالامپور | ویژه نوروز 1403

تور مالزی | کوالالامپور | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,055,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,545,000 تومان
کودک بدون تخت 52,570,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 52,570,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,675,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
66,965,000 تومان
کودک بدون تخت 53,930,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 53,930,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,850,000 تومان
کودک بدون تخت 54,700,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 54,700,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,765,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,400,000 تومان
کودک بدون تخت 52,300,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 52,300,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت 53,850,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 53,850,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,065,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
66,690,000 تومان
کودک بدون تخت 53,310,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 53,310,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,290,000 تومان
کودک بدون تخت 53,390,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 53,390,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
67,780,000 تومان
کودک بدون تخت 53,820,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 53,820,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,885,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,850,000 تومان
کودک بدون تخت 55,120,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 55,120,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,740,000 تومان
کودک بدون تخت 54,040,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 54,040,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,275,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,410,000 تومان
کودک بدون تخت 45,145,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 45,145,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,495,000 تومان
کودک بدون تخت 54,375,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 54,375,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,435,000 تومان
کودک بدون تخت 53,735,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 53,735,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,995,000 تومان
کودک بدون تخت 53,425,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 53,425,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,805,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,055,000 تومان
کودک بدون تخت 54,050,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 54,050,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,825,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,905,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
73,025,000 تومان
کودک بدون تخت 55,585,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 55,585,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,145,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت 56,275,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 56,275,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
کودک بدون تخت 55,650,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 55,650,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,785,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,760,000 تومان
کودک بدون تخت 56,335,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 56,335,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,470,000 تومان
کودک بدون تخت 56,335,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 56,335,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,625,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,275,000 تومان
کودک بدون تخت 55,935,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 55,935,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
75,990,000 تومان
کودک بدون تخت 58,145,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 58,145,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
82,430,000 تومان
کودک بدون تخت 55,710,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 55,710,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,775,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
86,590,000 تومان
کودک بدون تخت 56,740,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 56,740,000 تومان
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,485,000 تومان
کودک بدون تخت 57,995,000 تومان
توضیحات : کودک بدون تخت 57,995,000 تومان
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه (زیر 60 سال)

بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد+کترینگ

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql