تور آنتالیا | ویژه تابستان 1403

تور آنتالیا | ویژه تابستان 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
16,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
16,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
10,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
12,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
13,510,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
14,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,970,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
+16
توضیحات : +16
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,150,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,910,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,870,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,460,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,650,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان میباشد.

نرخ کودک بدون تخت 12.500.000 تومان می باشد

****

بلیط رفت و برگشت پرواز به آنتالیا - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql