تور آنتالیا | ویژه رفت 6 و 7 و 13 و 14 و 20 و 21 مهر

تور آنتالیا | ویژه رفت 6 و 7 و 13 و 14 و 20 و 21 مهر

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,695,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,695,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,495,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,395,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,895,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,395,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,895,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,795,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,195,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
135,495,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,795,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,595,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
123,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
101,895,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
161,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,195,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
108,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
184,595,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,995,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
127,295,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
184,295,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,295,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

****

نرخ کودک بدون تخت 16.995.000 تومان و کودک زیر 2 سال 1.095.000 تومان میباشد.

****

بلیط رفت و برگشت پرواز ماوی گوک به آنتالیا - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنما و بیمه مسافرتی

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql