تور یزد | ویژه آبان 1402

تور یزد | ویژه آبان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,795,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,335,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,755,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,085,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,580,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,010,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,175,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,815,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,785,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,245,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,115,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,785,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,515,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور یزد با رفت و برگشت آتا

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql