تور یزد | ویژه آبان 1402

تور یزد | ویژه آبان 1402

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,195,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,365,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,515,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,365,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,765,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,725,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,175,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,935,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,395,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,365,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
9,225,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,655,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,275,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

تور یزد با رفت و برگشت آتا

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql