تور پوکت |  ویژه رفت 11 و 18 بهمن

تور پوکت | ویژه رفت 11 و 18 بهمن

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
37,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
38,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
50,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
66,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
125,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
52,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
83,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
135,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
84,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


پرواز سلام ایر تهران - پوکت - تهران، 8 شب اقامت در هتل، ترانسفر فرودگاهی، ویزای تایلند و بیمه نامه

مدارک مورد نیاز ویزا :
اصل گذرنامه با حداقل ۶ ماه اعتبار از زمان سفر، یک قطعه عکس ۶۰۴ (جدید) - کپی شناسنامه و کارت ملی - بلیط رفت و برگشت - تاییدیه رزرو هتل - بیمه مسافرتی - اصل تمکن مالی به زبان لاتین با حداقل موجودی ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ( به ازای هر نفر )

(۱) هر مسافر به تعداد شبهای اقامت دارای صبحانه بوده و به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد .

(۲) پروازها و کلیه هتل ها پس از رزرو غیر قابل استرداد و یا کنسلی می باشند .

(3) در مورد هزینه بیمه افراد بالای ۶۵ سال ، لطفا با مسئولین فروش هماهنگ نمایید.

(4) در صورتی که اداره مهاجرت تایلند به هر دلیلی از ورود مسافر به تایلند جلوگیری نماید ،هزینه هتل به صورت کامل سوخت می گردد.

(5) سفر به کشور تایلند یا ارائه کارت واکسن که از تزریق دوز ۲ آن حداقل ۱۴ روز گذشته و یا جواب منفی تست PCR از آزمایشگاههای مورد تایید (۴۸ ساعت قبل از پرواز) امکانپذیر می باشد که مسافران می توانند از طریق لینک https://ver.salamat.gov.ir جهت دریافت کارت خود اقدام نمایند .

واکسن های مورد تایید تایلند :
فایزر - مدرنا جانسون اند جانسون آسترازنکا- سینوفارم - اسپوتنیک وی - سینوواک

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql