تور دبی | ویژه نوروز 1403

تور دبی | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت، بیمه مسافرتی ، ویزای توریستی 14 روزه ، 3 شب و 4 روز اقامت در هتل با صبحانه

نرخ کودک بدون تخت 22.500.000 تومان و نوزاد 8.000.000 تومان است.

مدارک لازم

گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار ،  اسکن شناسنامه (برای زوجین صفحه دوم شناسنامه الزامی میباشد) ، اسکن پاسپورت اسکن کارت ملی ، اسکن عکس 4*3 تمام رخ

پرداخت 70 درصد مبلغ تور الزامی می باشد.

قوانین کنسلی

چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql