تور استانبول | ویژه نوروز 1403

تور استانبول | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,480,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,460,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,040,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,220,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,960,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
17,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات


4 شب و 5 روز اقامت در استانبول

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql