تور تایلند | ۷ شب پوکت | پرواز مستقیم ماهان | ویژه تابستان 1403

تور تایلند | ۷ شب پوکت | پرواز مستقیم ماهان | ویژه تابستان 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,770,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
49,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
50,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,010,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
47,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
49,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
42,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
52,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
51,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,200,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
43,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,760,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,110,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,480,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,480,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,043,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,670,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
47,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
64,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
48,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
68,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
70,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,380,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,140,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
74,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,000,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
127,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
132,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,380,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
152,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,660,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
106,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
172,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
97,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
61,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql