تور پوکت | پرواز مستقیم ماهان | ویژه نوروز 1403 | رفت 28 اسفند و 6 فروردین

تور پوکت | پرواز مستقیم ماهان | ویژه نوروز 1403 | رفت 28 اسفند و 6 فروردین

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
102,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
97,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
103,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
97,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
103,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
97,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
110,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
97,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
99,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
105,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
106,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
106,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
103,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,710,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
106,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
104,600,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
104,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
104,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
116,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
98,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
106,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
107,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,360,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
105,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
109,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
105,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
109,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
105,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
109,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
105,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
109,120,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
105,970,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
109,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
99,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
110,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
107,020,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
111,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
108,770,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
111,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
125,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
108,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
111,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,060,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
108,440,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
112,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
127,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
109,100,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
112,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
128,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
109,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
100,960,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
113,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
109,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
101,130,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
113,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
101,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
113,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
110,150,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
101,240,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
114,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
132,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
101,680,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
115,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
132,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
111,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
101,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
115,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
111,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
101,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
115,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
111,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
101,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
116,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
134,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
112,240,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,060,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
116,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
135,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
112,570,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
116,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
136,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
117,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
136,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
113,280,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,450,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
117,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
137,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
113,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,620,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
117,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
138,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
102,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
119,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
140,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
114,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
103,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
119,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
142,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
115,700,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
103,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
121,440,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
145,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
117,080,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
103,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
122,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
146,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
117,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
104,220,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
124,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
150,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
119,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
104,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
124,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
150,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
119,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
104,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
124,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
150,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
119,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
104,920,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
125,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
153,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
105,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
127,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
157,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
122,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
106,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
128,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
159,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
123,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
106,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
129,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
162,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
124,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
106,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
130,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
163,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
125,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
107,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
130,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
163,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
125,390,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
107,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
132,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
167,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
107,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
133,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
169,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
127,800,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
108,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
134,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
171,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
108,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
134,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
171,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
108,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
137,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
177,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
131,650,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
109,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
140,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
183,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
110,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
143,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
189,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
137,160,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
111,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
145,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
193,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
112,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
147,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
197,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
140,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
113,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
159,560,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
221,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
151,400,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
117,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql