تور پاتایا | ویژه نوروز 1403

تور پاتایا | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
83,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
83,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
83,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,050,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
84,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
7 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,160,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,480,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,430,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
83,780,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,550,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,930,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
84,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,320,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
86,910,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
86,250,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
80,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
102,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,030,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,670,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,470,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
93,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
89,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
93,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
108,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
81,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
90,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
91,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,520,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
112,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
93,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
96,180,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
82,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
93,520,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,350,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
98,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
93,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
83,230,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
100,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
121,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
96,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
101,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
97,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
101,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
97,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,830,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
102,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
126,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
98,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
103,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
128,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
103,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
128,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
99,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,260,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
99,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,760,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
130,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
100,120,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
85,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
106,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
133,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
101,490,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql