تور مالزی | کوالالامپور | ویژه نوروز 1403 | رفت 2 و 9 فروردین

تور مالزی | کوالالامپور | ویژه نوروز 1403 | رفت 2 و 9 فروردین

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 75,360,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 75,360,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
81,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,080,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,080,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
80,420,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
81,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,620,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,620,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
81,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,320,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,320,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
81,860,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
82,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,740,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,740,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
82,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,740,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,740,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
83,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 77,340,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 77,340,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 77,200,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 77,200,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,860,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,860,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
86,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,500,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,500,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,800,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,800,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 77,340,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 77,340,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
85,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
84,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,980,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 76,980,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
87,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 77,700,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 77,700,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
85,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 77,040,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 77,040,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 77,820,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 77,820,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
90,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 77,220,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 77,220,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
93,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
93,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 79,680,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 79,680,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
89,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 78,180,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 78,180,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 79,020,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 79,020,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
96,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 79,020,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 79,020,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
98,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
123,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
93,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 79,440,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 79,440,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
102,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
131,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
102,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 80,220,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 80,220,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
135,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
103,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 80,520,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 80,520,000
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه (زیر 60 سال)

بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql