تور مالزی | کوالالامپور | ویژه نوروز 1403 | رفت 9 فروردین

تور مالزی | کوالالامپور | ویژه نوروز 1403 | رفت 9 فروردین

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 50,360,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 50,360,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,140,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
54,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 50,360,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 50,360,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,080,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,080,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
56,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,320,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,320,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,160,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,620,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,620,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,320,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,320,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
57,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,140,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,140,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,740,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,740,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
67,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
58,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,740,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,740,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,960,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,340,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,340,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,620,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,200,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,200,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,860,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,860,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
62,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,500,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,500,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,800,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,800,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,340,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,340,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
73,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,980,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 51,980,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
63,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,700,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,700,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
61,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,040,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,040,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,820,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,820,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
66,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,220,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 52,220,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,680,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,680,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
65,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 53,180,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 53,180,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,020,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,020,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,020,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,020,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
69,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,440,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 54,440,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,860,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,660,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 55,220,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 55,220,000
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر) 55,520,000
توضیحات : قیمت کودک با تخت (هر نفر) 55,520,000
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

بلیط رفت و برگشت

اقامت در هتل

ترانسفر فرودگاهی

بیمه (زیر 60 سال)

بار مجاز مسافر 30 کیلو میباشد

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql