تور پاتایا | ویژه نوروز 1403

تور پاتایا | ویژه نوروز 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
71,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,720,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
73,110,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,280,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,340,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,160,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
74,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
72,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,130,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
74,270,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
84,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
75,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
68,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
76,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
88,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,580,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,830,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
77,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
80,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
78,500,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,640,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
80,810,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
71,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
82,350,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
72,180,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,130,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,130,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
88,900,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,820,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
117,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,260,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,820,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,780,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
90,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
93,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
119,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
91,210,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
75,750,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
94,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
122,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
92,750,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
76,360,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
131,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
97,370,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,170,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور: پرواز ماهان- اقامت هتل با صبحانه- بیمه نامه –ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان –ویزای تایلند

مدارک لازم:پاسپورت با اعتبار 7 ماه ، کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی ، پرینت حساب با مانده 50/000/000 تومانی ،عکس 6X4

پرواز و هتل بصورت چارتر و غیر قابل استرداد مي باشد .

پرداخت 70 %کل هزينه تور در زمان رزرواسیون ضروري مي باشد. .

پکیج طبق نرخ پایه پروازی میباشد, نرخ پرواز تاریخ مورد نظر چک شود.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql