تور استانبول | ویژه نوروز 1403

تور استانبول | ویژه نوروز 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,420,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,770,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
28,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,940,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
15,980,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
34,080,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,460,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,760,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,970,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
37,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,410,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,730,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,420,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,980,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,420,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,530,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
23,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,550,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
12,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت قشم ایر

خدمات : اقامت هتل با صبحانه ، گشت شهری ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی  ، لیدر فارسی زبان

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql