تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403

تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,930,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,250,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,620,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,660,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,370,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,310,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,510,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,880,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,320,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,120,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,360,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,440,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,880,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,070,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,910,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,510,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,840,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,680,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,530,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,810,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,560,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,770,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,880,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,380,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,120,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,080,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,180,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,380,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,020,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,270,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,570,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,630,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,070,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,340,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,210,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,570,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,940,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,740,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,870,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,850,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,780,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,580,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
81,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر پرواز مستقیم به فرودگاه آنتالیا- 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات کامل -ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی )زیر 60 سال(

توضیحات :

- نرخ کودک بدون تخت 17.500.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 1.900.000 تومان و نت می باشد .

- کنترل اعتبار پاسپورت به عهده ی آژانس درخواست کننده می باشد.

- جهت دریافت ساین و رزرو آنالین با همکاران ما در ارتباط باشید .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql