تور آلانیا | ویژه تابستان 1403

تور آلانیا | ویژه تابستان 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
2ADL+2CHD
توضیحات : 2ADL+2CHD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
2ADL+2CHD
توضیحات : 2ADL+2CHD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,790,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
47,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,800,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
37,700,000 تومان
SEA SIDE
توضیحات : SEA SIDE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,090,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,700,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
107,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,290,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
91,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
38,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,900,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,200,000 تومان
SUPERIOR SEA VIEW
توضیحات : SUPERIOR SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,390,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
98,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
40,800,000 تومان
DELUXE
توضیحات : DELUXE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,800,000 تومان
DELUXE SEA
توضیحات : DELUXE SEA
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
101,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
44,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
124,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
100,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
129,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
46,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
132,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
90,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
125,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی فری برد (پرواز مستقیم به فرودگاه قاضی پاشا)

6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات کامل

ترانسفر فرودگاهی

راهنمای فارسی زبان

بیمه مسافرتی  (زیر 60 سال)

لیدر فارسی زبان مستقر در هتل جهت رفاه حال مسافرین

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql