تور باتومی | ویژه نوروز 1403

تور باتومی | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,670,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
22,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
19,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
24,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,730,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,010,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,070,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
23,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,070,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
25,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,710,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
20,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
4 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
21,240,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,050,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,610,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,930,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,280,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,030,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,410,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,850,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
25,920,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
36,710,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,830,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,530,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,220,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,530,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
33,720,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,430,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
14,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی - لیدر فارسی زبان
نرخ نوزاد 1/000/000 تومان می باشد. پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
پرداخت 70% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت با آژانس درخواست کننده می باشد. صدور بیمه برای افراد بالای ۶۰ سال اجباری و مبلغ آن جداگانه محاسبه خواهد شد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql