تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403

تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
18,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,730,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,660,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
30,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
24,030,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,340,000 تومان
توضیحات :
رزرو
6 شب
قیمت 2 تخته (هرنفر)
26,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
32,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
27,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
33,810,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,170,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,570,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
43,860,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
28,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,320,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,370,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,950,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,640,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
17,730,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
39,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
42,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,200,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,810,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,630,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
32,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
45,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
44,260,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
19,330,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
36,020,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,140,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,430,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,840,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,110,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,910,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,640,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,760,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,330,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,230,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,650,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,720,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,520,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,930,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,980,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,920,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
61,140,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,670,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,970,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,080,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,370,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
50,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,220,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
78,430,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,820,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
80,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,540,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات تور:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی قشم ایر- 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات کامل -ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی )زیر 60 سال(

توضیحات :

- نرخ کودک بدون تخت 12.990.000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 1.990.000 تومان و نت می باشد .

- کنترل اعتبار پاسپورت به عهده ی آژانس درخواست کننده می باشد.

- جهت دریافت ساین و رزرو آنالین با همکاران ما در ارتباط باشید .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql