تور مارماریس | ویژه تابستان 1403

تور مارماریس | ویژه تابستان 1403

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
22,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
31,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
34,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
47,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
16,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,390,000 تومان
LAND VIEW
توضیحات : LAND VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,090,000 تومان
Sea side view
توضیحات : Sea side view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
51,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,990,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
18,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,190,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,990,000 تومان
Land view
توضیحات : Land view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
89,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,590,000 تومان
Sea side view
توضیحات : Sea side view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,690,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
113,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
109,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
118,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,890,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
24,790,000 تومان
Sea side view
توضیحات : Sea side view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,690,000 تومان
land view
توضیحات : land view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,579,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
دید غیرمستقیم دریا
توضیحات : دید غیرمستقیم دریا
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
94,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
27,090,000 تومان
sea view
توضیحات : sea view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
68,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
green view
توضیحات : green view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
127,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
sea view
توضیحات : sea view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
103,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
71,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
134,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,590,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
115,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
153,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,690,000 تومان
super view
توضیحات : super view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
99,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
147,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,490,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
103,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
153,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,090,000 تومان
river view
توضیحات : river view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
105,890,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
157,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
41,690,000 تومان
sea view
توضیحات : sea view
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
112,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
167,190,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
43,690,000 تومان
pool view
توضیحات : pool view
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

خدمات

- 6 شب اقامت در هتل

- بلیط رفت و برگشت

- ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

- راهنمای فارسی زبان

- بیمه مسافرتی

توضیحات

- نرخ بچه بدون تخت 13.900.000 تومان و نت می باشد.

- نرخ کودکان زیر ۲ سال 1.900.000 تومان و نت می باشد.

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql