تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403

تور آنتالیا | ویژه نوروز 1403

این تور منقضی شده است.

هتل ها

قیمت 2 تخته (هرنفر)
23,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
22,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
31,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
23,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
48,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
37,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
51,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
38,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
2ADL+2CHD
توضیحات : 2ADL+2CHD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
2ADL+2CHD
توضیحات : 2ADL+2CHD
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
56,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
59,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
58,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,700,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
60,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,500,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
42,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
62,400,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
43,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,400,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
71,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
48,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,200,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
49,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
68,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,000,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,600,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,600,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
31,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
56,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
81,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,100,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
57,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,600,000 تومان
SEA SIDE
توضیحات : SEA SIDE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
58,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
83,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
59,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
86,700,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,000,000 تومان
SEAVIEW
توضیحات : SEAVIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,400,000 تومان
SEA VIEW
توضیحات : SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
61,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
90,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
34,800,000 تومان
DLX
توضیحات : DLX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
62,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,500,000 تومان
SUPERIOR SEA VIEW
توضیحات : SUPERIOR SEA VIEW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
63,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,800,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
35,600,000 تومان
DLX SEAVIW
توضیحات : DLX SEAVIW
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,300,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
69,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
SUITE SWIM UP 4PAX
توضیحات : SUITE SWIM UP 4PAX
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
88,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
150,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,600,000 تومان
LUXURY LAGOON SUITE
توضیحات : LUXURY LAGOON SUITE
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
89,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
128,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,400,000 تومان
DELUXE INFINITY ROOM
توضیحات : DELUXE INFINITY ROOM
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
91,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
154,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,900,000 تومان
توضیحات :
رزرو
قیمت 2 تخته (هرنفر)
93,900,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
146,000,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
48,700,000 تومان
توضیحات :
رزرو

اطلاعات تور

نوع سفر هوایی
مدارک لازم
خدمات آژانس

توضیحات

پرواز رفت و برگشت با ایرلاین پگاسوس ترانسفر فرودگاهی راهنمای فارسی ،زبان اقامت در هتل بیمه مسافرتی نرخ کودک بدون تخت 21/900/000 تومان است و کودک زیر ۲ سال 990.000 تومان و بدون کمیسیون است. مسئولیت کنترل گذرنامه بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور و اعتبار آن با آژانس ثبت نام کننده است.

بار مجاز مسافر ۲۰ کیلوگرم می باشد .

مسئولین تور

6Ldp1IMkAAAAABEqogEocbkxumJLPF9GkhiiI5Ql